Wybory? Nie, dziękuję

Ostatnio zaobserwowałeś zwiększoną liczbę spamu informującego, że ktoś znowu chce zmienić twoją Uczelnię na lepsze? Gdzieś mignęła ci lista nazwisk, na które koniecznie musisz zagłosować? W biegu po kawę do Jajka minąłeś urnę, ale za bardzo się spieszyłeś, aby się zatrzymać? Jeśli zastanawiasz się, co tak właściwie się działo i po co, to spieszymy z wyjaśnieniem.

SGH

Wybory do Rady Samorządu Studentów SGH odbywają się co roku, zazwyczaj w listopadzie. W głosowaniu udział może brać każdy student naszej Uczelni. Potocznie głosowanie to nazywa się wyborami nowego Przewodniczącego Samorządu Studentów, jednak nie do końca jest to prawda. Przewodniczącego wybierają bowiem członkowie Rady i to właśnie na nich każdy z nas mógł zagłosować w wyborach.

Czym właściwie jest Rada?

Rada jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu. Podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące studentów SGH. Do jej najważniejszych zadań, oprócz powoływania i odwoływania Przewodniczącego, należy m.in. powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Studenta, opiniowanie planu studiów i programu kształcenia, udzielanie zgody na treść regulaminu studiów oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ogółu studentów.
Osoby, które są ciekawe jak wyglądają Posiedzenia Rady informujemy, że według regulaminu są one otwarte dla studentów Uczelni, a informację o terminie i miejscu posiedzeń Rady przekazuje się studentom poprzez stronę internetową Samorządu i inne strony internetowe, które Samorząd wykorzystuje do informowania o swojej działalności. Spośród wszystkich posiedzeń Rady najbardziej ciekawym wydaje się to odbywające się w celu wyboru nowego Przewodniczącego. Zainteresowanych działaniem naszej Uczelni zachęcamy, aby nie przegapili tej okazji.

Wybory do Senatu i Kolegium

W ostatnich wyborach, oprócz na członków Rady, można było oddać głos jeszcze na członków Senatu i Kolegium. Do Senatu każdy z nas mógł zagłosować na jedną osobę ze swojego rocznika. Co do Kolegiów – tutaj wybrać mogliśmy po jednej osobie do każdego z nich. W wyjątkowych sytuacjach senatorowie również mogą zostać powołani do Rady, jednak nie otrzymują w niej wtedy prawa głosu.

Senat, jako organ najwyższy SGH, zajmuje stanowisko w ważnych dotyczących studentów SGH sprawach. Na stronie bloku Alians SGH możemy przeczytać, że udziela on swojej opinii w kwestiach przedłożonych przez Rektora, radę kolegium lub co najmniej dwóch członków Senatu. Według regulaminu może on wpływać na regulamin studiów, powstawanie nowych kierunków i specjalności kierunkowych, plan studiów oraz określanie warunków uzyskiwania dyplomów. Udziela też swojego zdania na temat warunków i limitów przyjęć na studia.

Kolegia są za to podstawowymi jednostkami zrzeszającymi instytuty i katedry w SGH. Organizują one pracę w dziedzinie badań naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenia studiów doktoranckich i podyplomowych. Mają więc ogromny wpływ na poziom kształcenia i konkurencyjność SGH.

Dwa główne bloki

W tegorocznych wyborach mogliśmy zaobserwować głównie dwa bloki wyborcze. Feniks SGH, zrzeszający głównie osoby dotychczasowo współdziałające przy Samorządzie Studentów, i Alians SGH, w skład którego wchodziły głównie osoby zaangażowane w działanie przeróżnych organizacji studenckich, zazwyczaj piastujące w nich ważne stanowiska. Obu blokom ciężko odmówić zatem doświadczenia. Wygrać mógł jednak tylko jeden, dlatego warto porównać, co proponował każdy z nich.

Feniks SGH w swoim programie wyborczym pisał o przywróceniu tutoringu, połączeniu rozdrobnionych przedmiotów w mniej liczne moduły przedmiotowe o większej liczbie ECTS oraz stworzeniu specjalnej, esgiehowej wikipedii zawierającej informacje o wszystkich wykładowcach, ćwiczeniowcach i promotorach, jak również obszerną bazę notatek. W przyszłości chcą oni dążyć do aktualizacji sylabusów, do umożliwienia składania podań przez Wirtualny Dziekanat oraz do otwarcia lektoratu z drugiego języka na studiach niestacjonarnych.

Alians SGH za swoje najważniejsze punkty wyborcze uznał uruchomienie intensywnych seminariów, opracowanie ścieżek wyboru przedmiotów, standaryzację egzaminów w ramach basicu oraz utworzenie wspólnych przestrzeni dla studentów, tak by nawet osoby niezrzeszone w organizacjach miały gdzie spokojnie spędzić swoje okienko. Członkowie bloku postanowili też dokonać zmian w sposobie funkcjonowania samego Samorządu i wyraźnie rozdzielić część statutową i projektową, aby lepiej koncentrować się na rozwoju Uczelni.

Oprócz dwóch głównych bloków do wyborów zgłosili się również kandydaci niezależni, m.in. Karol Choim i Łukasz Czech. Wybór był zatem ciężki, walka zacięta, a stawką wszystkie decyzje dotyczące studentów, które zostaną podjęte przez najbliższy rok. Warto było zatem wysilić się i zapoznać dokładniej z programem wygranego bloku, tak aby być świadomym zmian, jakie mogą nastąpić.

No votes yet.
Please wait...