Ile zarabiają absolwenci?

Sukces uczelni w kształceniu studentów można mierzyć liczbą ich publikacji albo otrzymywanych nagród i stypendiów. Odmienną perspektywę oferuje badanie ELA.

Tekst: DR HAB. MAREK ROCKI, PROF. SGH

fot.: forbes.com

Jest wiele źródeł i danych informujących o polskich uczelniach. Począwszy od wielkości uczelni mierzonej liczbą pracowników lub studentów, poprzez jakość kształcenia badaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, rankingi „Perspektyw” lub „Rzeczpospolitej”, po raporty generowane z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych – w skrócie to ELA.

Więcej niż ankiety

Raporty te obecnie mówią o tym, co działo się na rynku pracy z absolwentami roczników 2014 i 2015. ELA wykorzystuje dane z ZUS-u, a więc nie są to wyniki badań ankietowych, które z natury rzeczy nie obejmują wszystkich absolwentów. W przypadku raportów ELA opis dotyczy ponad 90 proc. studentów. Dlaczego nie 100 proc.? Bo z zasięgu ZUS-u znikają ci, którzy podjęli pracę za granicą, a częściowo także ubezpieczeni w KRUS-ie lub pracujący na umowy o dzieło lub zlecenie.
Co z tych danych wynika dla studentów SGH? Analizowałem – na razie – tylko rocznik 2014 i tylko „klasyczne” kierunki ekonomiczne, to znaczy: ekonomię (E), finanse i rachunkowość (FiR), informatykę i ekonometrię (IiE), międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) i zarządzanie (Z) oraz ich modyfikacje występujące na niektórych uczelniach.
Wyciąganie wniosków ogranicza to, że dane zgromadzone w ELA nie zawierają informacji o pracy absolwentów przed studiami oraz podczas nich. Z tego powodu pomijam absolwentów studiów niestacjonarnych, bo z natury rzeczy większość z nich pracowała podczas nauki. Nie uwzględniam także absolwentów studiów I stopnia, bo jak wynika z danych zawartych w bazie ELA, większość z nich podejmowała dalszą edukację. Przy tak przyjętych ograniczeniach analizie poddałem 8598 absolwentów rocznika 2014 ze 105 kierunków z 54 uczelni.

Portfel ekonomisty

Absolwenci ekonomii to 27 proc. ogółu absolwentów analizowanych kierunków ekonomicznych, a ich średnie wynagrodzenie to 1982 zł. Spośród absolwentów tego kierunku 48,71 proc. ukończyło go na uniwersytetach, otrzymując średnie wynagrodzenie 1881 zł. 31,56 proc. absolwentów kierunku ekonomia ukończyło uczelnie przyrodnicze i techniczne, a ich średnie wynagrodzenie to 1731,23 zł . Najmniej liczną grupę absolwentów tego kierunku stanowią studenci uczelni ekonomicznych. To tylko 19,73 proc. absolwentów ekonomii i są to absolwenci publicznych uczelni ekonomicznych, których przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2634,72 zł.
Tylko 4,4 proc. analizowanych absolwentów kierunku ekonomia ukończyło uczelnie niepubliczne: Katolicki Uniwersytet Lubelski – przeciętne wynagrodzenie 1643 zł – i Uczelnia Łazarskiego – 2866 zł. Najlepiej są wynagradzani absolwenci ekonomii z SGH (102,19 proc. średniego wynagrodzenia i jednocześnie 164,95 proc. średniej dla pracujących absolwentów kierunków ekonomicznych). Dla UW jest to odpowiednio: 88,3 proc. i 142,53 proc.

Finanse vs informatyka

Kierunek FiR ukończyło 23,44 proc. absolwentów kierunków ekonomicznych. Średnie wynagrodzenie po roku od uzyskania dyplomu wyniosło 2972,32 zł. Kierunek ten prowadziło pięć uniwersytetów, naukę w tych uczelniach ukończyło łącznie 31,7 proc. studentów, a po roku pracy uzyskali oni średnie wynagrodzenie 2434,21 zł. FiR jest jednym z kierunków charakterystycznych dla uczelni ekonomicznych, także dla trzech niepublicznych, których byli studenci stanowią ponad 68 proc. absolwentów kierunku FiR. Ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3223 zł. Pięć publicznych uczelni wypromowało 60,3 proc. absolwentów FiR i uzyskali oni średnie wynagrodzenie 3287,50 zł. Także w tym przypadku najwyższą średnią wynagrodzeń uzyskali absolwenci SGH: 4958 zł.
Absolwenci kierunku informatyka i ekonometria (w SGH: metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne) to 4,09 proc. ogółu absolwentów kierunków ekonomicznych. Ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4188,12 zł (od 1895 zł dla absolwentów z Uniwersytetu Szczecińskiego do 7322 zł absolwentów z Uniwersytetu Warszawskiego). W grupie publicznych uczelni ekonomicznych jest to przeciętnie 4483 zł (w tym SGH: 5599 zł). Wynagrodzenia absolwentów tego kierunku są przeciętnie ponad dwukrotnie wyższe niż dla kierunku ekonomia.

Studenckie decyzje

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kolejny kierunek stanowiący specyfikę publicznych uczelni ekonomicznych. Ogółem ukończyło go 5,06 proc. badanych absolwentów, uzyskując po roku przeciętnie 2871,23 zł.
Najliczniejszym kierunkiem ekonomicznym jest zarządzanie: ukończyło je 40,75 proc. analizowanych absolwentów, którzy uzyskali przeciętne wynagrodzenie 2105,72 zł. Także w tym przypadku występuje znaczące zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi uczelniami: od 1301 zł (WSIiZ Rzeszów,
7 absolwentów) do 4801 zł (SGH, 43 osoby).
Jak z tego wynika, najwyższe wynagrodzenia uzyskują absolwenci uczelni ekonomicznych (w szczególności SGH). Jak sądzę, bierze się to z tego, że kierunki te związane są z zasadniczymi nurtami badań naukowych na tych uczelniach. Dzięki temu cały proces dydaktyczny skoncentrowany jest na zagadnieniach ekonomicznych: od podstaw (teorii mikro- i makroekonomii) poprzez geografię ekonomiczną, historię gospodarczą, matematyczne podstawy wnioskowania, po lektoraty języków obcych. Podsumowując: dobrze wybraliście.

Rating: 1.0. From 1 vote.
Please wait...