Regulamin konkursu „Inspiracja Roku”


 1. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Akademickie MagPress, organizatora „Inspiracji Roku”, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Przedmiotem konkursu jest wybór pracownika naukowo-dydaktycznego Szkoły Głównej Handlowej, który w największym stopniu zainspirował studentów do pogłębiania wiedzy. Wyboru dokonują studenci Szkoły Głównej Handlowe, głosując w ankiecie.
 3. Oddany głos jest uznany za ważny pod warunkiem wypełnienia wszystkich pól formularza.
 4. Osoba głosująca, zwana dalej Uczestnikiem, może w jednym formularzu zgłosić do nagrody jednego pracownika naukowo-dydaktycznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 5. Aby wziąć udział w głosowaniu, Uczestnik wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu i zaakceptować niniejszy regulamin.
 6. Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz w danym etapie konkursu.
 7. Uczestnicy zobowiązują się do podawania prawdziwych danych, zarówno własnych, jak i osoby zgłaszanej jako kandydat do tytułu Inspiracji Roku.
 8. Uczestnik musi posiadać status Studenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 9. Kolejne etapy głosowania odbędą się w terminie ustalonym przez Organizatora konkursu.
 10. Po zakończeniu głosowania komisja konkursowa składająca się z trzech członków Stowarzyszenia Akademickiego MagPress, ma prawo wytypować zgłoszenie, w którym w najoryginalniejszy sposób uzasadniono wybór. Jeśli Uczestnik zgłosił więcej niż jedną osobę, pierwsza z jego propozycji jest brana pod uwagę jako ważny głos.
 11. W przypadku przeprowadzenia konkursu na najoryginalniejsze uzasadnienie, przewidziana jest nagroda, która zostanie przyznana przez Organizatora – wyboru dokona komisja konkursowa.
 12. Ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu na oficjalnym fanpage’u Inspiracji Roku.
 13. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w regulaminie, o których poinformuje publicznie.